Физиотерапевтски техничар

Физиотерапевтски техничар

 

Физиотеравпетскиот техничар низ четиригодишно образование стекнува  знаења по општообразовните и стручните  предмети и практични умеења и вештини за:

  • примена на сите видови терапија (термо, електро, механо, кинези и др.) во рехабилитацијата
  • ракување, грижа и одржување на апаратите, инструментите и матерјалите со кои работи
  • работа со инвалидизирани лица
  • работа со семејства на инвадилизирани лица
  • спроведување на мерки за заштита и унапредување на човековото здравје 

 

Ред. бр.

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

Општо образование

а)

Заеднички предмети

1.1.

Македонски јазик и литература

3

108

3

108

3

108

3

99

1.2.

Англиски јазик (прв странски јазик)

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Германски јазик (втор странски јазик*)

2

72

2

72

2

72

2

66

1.4.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.8.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.9.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.10.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.11.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

1.12.

Биологија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.13.

Хемија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.14.

Физика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.15.

Математика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.16.

Латински јазик

2

72

-

-

-

-

-

-

Вкупно часови за општо образование (а+б)

25

900

21

756

11

396

13

429

а)

Заеднички предмети за струката

2.1.

Анатомија

3

108

-

-

-

-

-

-

2.2.

Физиологија

2

72

-

-

-

-

-

-

2.3.

Хигиена со здравствено воспитување

2

72

-

-

-

-

-

-

2.4.

Психологија

-

-

-

-

2

72

-

-

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

2.5.

Основи на нега

-

-

2

72

-

-

-

-

2.6.

Неурологија

-

-

-

-

2

72

-

-

2.7.

Хирургија

-

-

-

-

2

72

-

-

2.8.

Кинезиологија

-

-

2

72

-

-

-

-

2.9.

Кинезитерапија

-

-

-

-

2

72

-

-

2.10.

Физикална терапија

-

-

-

-

2

72

2

66

2.11.

Рехабилитација

-

-

-

-

2

72

2

66

2.12.

Масажа

-

-

2

72

-

-

-

-

Вкупно часови за стручно образование (а+б)

7

252

6

216

12

432

4

132

3.

Практична обука

3.1.

Практична настава

-

-

5

180

7

252

8

264

3.2.

Феријална практика

 

 

 

20 дена

 

20 дена

 

 

Вкупно часови за практична обука

-

-

5

180

7

252

8

264

4.

Изборна настава

4.1.

Физикална терапија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Рехабилитација

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Биологија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Хемија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.5.

Физика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.6.

Математика

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

-

-

-

-

4

144

4

132

Вкупно часови (1+2+3+4)

32

1152

32

1152

34

1224

29

957

5.

Факултативна настава

 

 

 

 

 

 

 

до 66

6.

Слободни часови на училиштето

 

до 72

 

до 72

 

до 72

 

до 66