Медицинска сестра

Медицинска сестра

 

Профилот Медицинска сестра  низ четиригодишно образование стекнува знаења по општо-образовните и стручните предмети и практични  умеења и вештини:

  • да спроведува соодветна нега
  • да асистира при лекарски интервенции
  • да дава вакцини по налог на лекар
  • да мери и регистрира витални знаци
  • да зема биолошки материјал за дијагностика
  • да аплицира медикаменти  субкутано, интрадермално, интрамускулно по налог
  • да врши стерилизација и дезинфекција на инструменти и материјали
  • да организира и учествува во здравствена едукација
  • да администрира, евидентира и да документира

Практичната настава започнува во втора година. За профилот медицинска сестра практичната настава се одвива во училиштето во специјално опремени кабинети од доменот на медицинската  техника, но и во здравствени болнички и вонболнички установи. Практичната база која најчесто се користи е „Жан Митрев“ Клиника - Скопје, но и други здравствени институции. 

 

Ред. бр.

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

Општо образование

а)

Заеднички предмети

1.1.

Македонски јазик и литература

3

108

3

108

3

108

3

99

1.2.

Англиски јазик (прв странски јазик)

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Германски јазик (втор странски јазик)

2

72

2

72

2

72

2

66

1.4.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.8.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.9.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.10.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.11.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

1.12.

Биологија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.13.

Хемија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.14.

Физика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.15.

Математика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.16.

Латински јазик

2

72

-

-

-

-

-

-

Вкупно часови за општо образование (а+б)

25

900

21

756

11

396

13

429

а)

Заеднички предмети за струката

2.1.

Анатомија

2

72

-

-

-

-

-

-

2.2.

Физиологија

3

108

-

-

-

-

-

-

2.3.

Хигиена со здравствено воспитување

2

72

-

-

-

-

-

-

2.4.

Психологија

-

-

-

-

2

72

-

-

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

2.5.

Патологија

-

-

2

72

-

-

-

-

2.6.

Основи на нега

-

-

2

72

-

-

-

-

2.7.

Микробиологија и инфектологија со нега

-

-

2

72

2

72

-

-

2.8.

Интерна и педијатрија со нега

-

-

-

-

2

72

2

66

2.9.

Хирургија со гинекологија и акушерство со нега

-

-

-

-

2

72

3

99

2.10.

Невропсихијатрија со нега

-

-

-

-

-

-

2

66

Вкупно часови за стручно образование (а+б)

7

252

6

216

8

288

7

231

3.

Практична обука

3.1.

Практична настава

-

-

5

180

11

396

9

297

3.2.

Феријална практика

 

 

 

20 дена

 

20 дена

 

 

Вкупно часови за практична обука

-

-

5

180

11

396

9

297

4.

Изборна настава

4.1.

Микробиологија и инфектологија со нега

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Интерна и педијатрија со нега

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Хирургија со гинекологија и акушерство со нега

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Биологија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.5.

Хемија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.6.

Физика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.7.

Математика

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

-

-

-

-

4

144

4

132

Вкупно часови (1+2+3+4)

32

1152

32

1152

34

1224

33

1089

5.

Факултативна настава

 

 

 

 

 

 

 

до 66

6.

Слободни часови на училиштето

 

до 72

 

до 72

 

до 72

 

до 66