Козметички техничар

Козметички техничар

 

Во наставната програма учениците следат теоретска и практична настава. Во теоретската настава ги изучуваат општообразовните и стручните предмети значајни за оваа струка преку кои се запознаваат со општите начела и принципи на еден козметички техничар, нудење на добра услуга на клиентите, задоволување на нивните потреби. Во рамките на практичната настава, учениците изведуваат голем број на козметички постапки, како што се: депилации, масажи, надградба на нокти, маникир, педикир и др., со цел да ги стекнат вештините од областа на козметичарството. Практичната настава се одвива во современо опремени кабинети во просториите на училиштето во времетраење од два дена во една работна недела, а се врши и посета на професионални козметички салони во градот. По завршувањето на средното образование учениците можат да започнат сопствен бизнис со отворање на козметички салон, но исто така можат да го продолжат своето образование во било која високообразовна институција.

 

Ред. бр.

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

Општо образование

а)

Заеднички предмети

1.1.

Македонски јазик и литература

3

108

3

108

3

108

3

99

1.2.

Англиски јазик (прв странски јазик)

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Германски јазик (втор странски јазик)

2

72

2

72

2

72

2

66

1.4.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.8.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.9.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.10.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.11.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

1.12.

Биологија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.13.

Хемија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.14.

Физика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.15.

Математика

2

72

2

72

-

-

-

-

Вкупно часови за општо образование (а+б)

23

828

21

756

11

396

13

429

а)

Заеднички предмети за струката

2.1.

Психологија

-

-

-

-

2

72

-

-

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

2.2.

Хигиена и микробиологија

3

108

-

-

-

-

-

-

2.3.

Естетика

2

72

-

-

-

-

-

-

2.4.

Козметика и фризерство

3

108

-

-

-

-

-

-

2.5.

Анатомија и физиологија

-

-

3

108

-

-

-

-

2.6.

Дерматологија

-

-

2

72

2

72

-

-

2.7.

Фармакологија

-

-

-

-

2

72

-

-

2.8.

Козметологија

-

-

-

-

3

108

4

132

2.9.

Применета козметика

-

-

2

72

4

144

4

132

Вкупно часови за стручно образование (а+б)

8

288

7

252

13

468

8

264

3.

Практична обука

3.1.

Практична настава

-

-

6

216

6

216

6

198

3.2.

Феријална практика

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно часови за практична обука

-

-

6

216

6

216

6

198

4.

Изборна настава

4.1.

Козметологија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Применета козметика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Практична настава

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Биологија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.5.

Хемија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.6.

Физика

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

-

-

-

-

4

144

4

132

Вкупно часови (1+2+3+4)

31

1116

34

1224

34

1224

31

1089

5.

Факултативна настава

 

 

 

 

 

 

 

до 66

6.

Слободни часови на училиштето

 

до 72

 

до 72

 

до 72

 

до 66