Забен техничар

Забен техничар

 

Профилот Забен техничар  низ четиригодишно образование стекнува знаења по општо-образовните и стручните предмети и практични умеења и вештини за изработка на:

  • тотални и парцијални акрилатни протези
  • скелетирани парцијални  протези
  • едноделно леани протетички конструкции фасетирани со синтетски маси
  • инлеи, онлеи и леани надградби
  • соло коронки од метал керамика (естетски коронки);
  • се грижи за правилно чување и одржување на апаратите и инструментите
  • администрирање, евидентирање и документирање на работни налози и материјали

Практичната настава по стручните предмети за профилот забен техничар се започнува од втора година и се одвива во соодветни кабинети,  опремени со   инструменти и апарати потребни за изработка на дентални протетички помагала. Во рамките на стручните предмети  предвидена е феријална пракса во институции кои обавуваат стоматолошка  дејност.

 

Ред. бр.

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

Општо образование

а)

Заеднички предмети

1.1.

Македонски јазик и литература

3

108

3

108

3

108

3

99

1.2.

Англиски јазик (прв странски јазик)

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Германски јазик (втор странски јазик)

2

72

2

72

2

72

2

66

1.4.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.8.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.9.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.10.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.11.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

1.12.

Биологија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.13.

Хемија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.14.

Физика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.15.

Математика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.16.

Латински јазик

2

72

-

-

-

-

-

-

Вкупно часови за општо образование (а+б)

25

900

21

756

11

396

13

429

а)

Заеднички предмети за струката

2.1.

Анатомија

2

72

-

-

-

-

-

-

2.2.

Физиологија

3

108

-

-

-

-

-

-

2.3.

Хигиена со здравствено воспитување

2

72

-

-

-

-

-

-

2.4.

Психологија

-

-

-

-

2

72

-

-

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

2.5.

Микробиологија

-

-

2

72

-

-

-

-

2.6.

Технологија на материјали

-

-

2

72

-

-

-

-

2.7.

Фиксна протетика

-

-

3

108

2

72

-

-

2.8.

Мобилна протетика

-

-

-

-

3

108

3

99

2.9.

Ортодонција

-

-

-

-

-

-

2

66

Вкупно часови за стручно образование (а+б)

7

252

7

252

7

252

5

165

3.

Практична обука

3.1.

Практична настава

-

-

5

180

9

324

10

330

3.2.

Феријална практика

 

 

 

20 дена

 

20 дена

 

 

Вкупно часови за практична обука

-

-

5

180

9

324

10

330

4.

Изборна настава

4.1.

Фиксна протетика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Мобилна протетика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Биологија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Хемија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.5.

Физика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.6.

Математика

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

-

-

-

-

4

144

4

132

Вкупно часови (1+2+3+4)

32

1152

33

1188

31

1116

32

1056

5.

Факултативна настава

 

 

 

 

 

 

 

до 66

6.

Слободни часови на училиштето

 

до 72

 

до 72

 

до 72

 

до 66