Вработени

Име и презиме

Предмет / позиција

Звање

Божјидар Младенов

Директор

Магистер по менаџмент

Милица Денковска

Заменик директор

Магистер по германска филологија

Игор Георгиевски

Секретар

Дипломиран правник

Атанас Иваноски

Психолог

Магистер по психологија

Елеонора Антиќ

Референт

Хемиско технички техничар-Лаборант

Трајанка Најдовска

Македонски јазик и литература

Дипломиран професор по македонски јазик и литература

Анита Димитријовска Јанкуловска

Англиски јазик

Дипломиран професор по англиски јазик

Милица Денковска

Германски јазик

Магистер по германска филологија

Елена Ристеска

Информатика

Дипломиран професор по информатички технологии

Ана Пендева

Историја / Историја на Македонија

Дипломиран историчар

Иван Миновски

Спорт и спортски активности

Дипломиран професор по физичко образование

Сандра Крагуевска

Музичка култура

Дипломиран пијанист

Наталија Пулејкова Радеска

Ликовна уметност

Магистер по сликарство

Ангелина Средовска Божинов

Биологија

Дипломиран инжинер по биологија, насока молекуларна биологија

Елена Пемова Мантева

Хемија

Дипломиран инжинер по хемија

Наташа Глигоровска

Физика

Дипломиран професор по физика

Андријана Мирчевска

Математика

Дипломиран електроинженер

Оливера Димовска

Латински јазик

Дипломиран класичен филолог

Леонид Рамов

Анатомија, Физиологија, Хигиена, Патологија

Доктор на медицина

Енис Шабанов

Основи на нега, Микробиологија

Магистер по стоматолошки науки